kalappadama edhayavadhu seydhu...... நல்லா குழப்புவோமில்லே..!!

singamani's shared items

what ever I've experienced I'm posting that in dis page! u r welcome to add u r comment pl! "Sarva janas sukhino bavantu"

Followers

Saturday, December 31, 2011

NEW YEAR WISHES-212

On the Eve of English new year day I wish you All a very happy & prosperous NEW YEAR212..watch & enjoy this video. its in Hindi, http://www.youtube.com/watch?v=-ougpEjV2Rg&list=HL1325302091&feature=mh_lolz
..where is your god/saviour..?
...HE's everywhere.
.. i dont trust him..
..you should trust him & not doubt his intensions.
ஒரு அவதாரம் வேண்டுமென்றால் முக்கியமாக   பிரஹலாதன் மாதிரியான பக்தன் வேண்டும் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும்...அனால் இரண்யகசிபு மாதிரியான  பக்தனும்  வேண்டும். ஏன் என்றல் சதா சர்வ காலம் பகவானை  இரண்யகசிபு தான் ( உன்னை சுளுக்கு தட்டாமல் விடமாட்டேன்னு திட்டிக்கொண்டே )தேடி திரிந்தான் . இரண்யகசிபு மாதிரி சதா சர்வ காலம் பெருமாளையே தேடனும்.  வேறேதும் வேண்டாம்.
பிரஹலாதன் Positive approach...  இரண்யகசிபு Negative approach ; for energy Positive & negative joins.. ..(acid & base forms together to release Energy)
  ஆழ்வார் சொல்கிறார் "" எங்கும் உளன் கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்து இங்குமுலனோ என இரண்யன் தூண் புடைப்ப.""
Maxmuller also made some comment this Avatharam

Tuesday, October 18, 2011

"Agni Meele Purohitam"-The First ever Gramaphone Recording

Posted here with Thanks To Dr.K L N

Subject: The First ever Gramaphone Recording
HMV had once published a pamphlet giving the history of gramophone record. Gramophone was invented by Thomas Alva Edison in the 19th century. Edison, who had invented many other gadgets like electric light and the motion picture camera, had become a legend even in his own time.

When He invented the gramophone record, which could record human voice for posterity, he wanted to record the voice of an eminent scholar on his first piece. For that he chose Prof. Max Muller of  England, another great personality of the 19th century. He wrote to Max Muller saying, "I want to meet you and record your voice. When should I come?" Max Muller who had great respect for Edison asked him to come on a suitable time when most of the scholars of the Europe would be gathering in  England .

Accordingly Edison took a ship and went to  England . He was introduced to the audience. All cheered  Edison 's presence. Later at the request of Edison Max Muller came on  the stage and spoke in front of the instrument. Then  Edison  went back to his laboratory and by afternoon came back with a disc. He played the gramophone disc from his instrument. The audience was thrilled to hear the voice of Max Muller from the instrument.They were glad that voices of great persons like Max Muller could be stored for the benefit of posterity.

After several rounds of applause and congratulations to Thomas Alwa Edison, Max Muller came to the stage and addressed the scholars and asked them, "You heard my original voice in the morning. Then you heard the same voice coming out from this instrument in the afternoon. Do you understand what I said in the morning or what you heard in the afternoon?".

The audience fell silent because they could not understand the language in which Max Muller had spoken.It was `Greek and Latin' to them as they say. But had it been Greek or Latin, they would have definitely understood because they were from various parts of  Europe . It was in a language which the European scholars had never heard.
 
Max Muller then explained what he had spoken.He said that the language he spoke was Sanskrit and it was the first sloka of Rig Veda, which says "Agni Meele Purohitam" . This was the first recorded public version on the gramophone plate.

Why did Max Muller choose this? Addressing the audience he said,
"Vedas are the oldest text of the human race. And Agni Meele Purohitam is the first verse of Rig Veda. In the most primordial time, when the people did not know how even to cover their bodies and lived by hunting and housed in caves ,Indians had attained high civilization and they gave the world universal philosophies in the form of the Vedas” 

Such is the illustrous legacy of our country.......!!
When “Agni Meele Purohitam” was replayed the entire audience stood up in silence as a mark of respect for the ancient Hindu sages.- this verse means

"Oh Agni, You who gleam in the darkness, to You we come day by day, with devotion and bearing homage"
So be of easy access to us, Agni, as a father to his son, abide with us for our well being "

Saturday, October 15, 2011

சஙுகு சக்க்ர சாமி வந்து..!!

வலைப்பூநண்பர் Raghuveeradayal Thirupathi Iyyengar அவர்களின் வலைபின்னலில் இருந்து மிக்க நன்றியுடன் சுடப்பட்டது.
சங்குச் சக்கரச் சாமி வந்து
சிங்கு சிங்கென ஆடுமாம் – அது
சிங்கு சிங்கென ஆடுமாம்!

உலகம் மூன்றும் அளக்குமாம் – அது
ஓங்கி வானம் பிளக்குமாம்!
கலகல எனச் சிரிக்குமாம் – அது
காணக் காண இனிக்குமாம்!

கொட்டுக் கொட்டச் சொல்லுமாம் – அது
கூத்தும் ஆடப் பண்ணுமாம்!
எட்டு எழுத்துச் சொன்ன பேர்க்கு
எந்த வரமும் அளிக்குமாம்!

யாரும் காண அரியதாம் – அது
யாரும் காண எளியதாம்!
பேரும் ஊரும் உள்ளதாம் – அது
பெரிய பெருமை கொண்டதாம்!

ஆதிமூலம் என்று சொன்ன
யானை முன்பு வந்ததாம்!
ஜோதி ரூபம் ஆனதாம் – அது
தூய வீடு தருவதாம் (சங்குச் …. )

About Me

My photo
THIRUNINDRAVOOR / CHANDIGARH, CHANDIGARH / TAMIZH NAAADU, India
கருப்பா,கட்டையா, குட்டையா,தொப்பையும் தொந்தியும, அஹ் அஹ் வழுக்க தலையுடன் பார்க்க .. நன்னா அழகாக இருக்கிறேன் …(English translation of my description follows)….. 1-A)--- Black.., Bald … ,Fat…., short structured; generally looking beautiful.---{.Pl Pl agree with Me about my beauty after Reading this description(??) will u? } 2)------ Nothing ventured anything spoiled .That’s the best service I rendered to this society. ----- At least I can thunder I do Nothing so I spoil nothing…….. 3)………Edayum keduthu kutti chuvar akamal irkiren……